Masz pytanie?
Nie wahaj się z nami skontaktować
Napisz w swoim języku. info@carpetdepo.com

Warunki zakupów

Ogólne warunki umowne
Warunki ogólne

Warunki ogólne


Niniejsze Ogólne Warunki (dalej: OWH) są własnością Bakhtar Kereskedelemi KFT. (dalej: Usługodawca) oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy (dalej: Usługobiorca) korzystającego z usług handlu elektronicznego świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.carpetdepo.pl . (Usługodawca i Klient łącznie zwani dalej: Stronami). OWH mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych i usług, które mają miejsce za pośrednictwem strony internetowej www.carpetdepo.pl , niezależnie od tego, czy są dokonywane z Węgier, czy z zagranicy, przez Usługodawcę lub jego współtwórcę. Dane usługodawcy:    

 •                                 Nazwa: Bakhtar KFT.
 •                                 Założona: 1993.
 •                                 Siedziba i adres do korespondencji: Węgry-1113, Budapeszt, Daróczi droga 2/d
 •                                 Numer telefonu: + 36-1-246-5524 (w dni robocze w godzinach 10-17) 
 •                                 komórkowy: +36 30 9872 979
 •                                 Adres e-mail: info@carpetdepo.hu 
 •                                 Numer rejestracyjny firmy: Cg. 01-09-262703 
 •                                 Nazwa sądu rejestrowego : Metropolitan Court jako sąd rejestrowy 
 •                                 Numer podatkowy: HU10825622 


1. INFORMACJE OGÓLNE, ZAWARCIE UMOWY MIĘDZY STRONAMI


1.1. Zakres niniejszych OWH obejmuje wszystkie usługi handlu elektronicznego świadczone na terenie Węgier, które odbywają się za pośrednictwem sklepu elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.carpetdepo.pl (dalej: Serwis) (dalej: Carpetdepo). Ponadto zakres niniejszych OWH obejmuje wszystkie transakcje handlowe na terytorium Węgier, które są zawierane pomiędzy Stronami określonymi w niniejszej umowie. Zakup w sklepie Carpetdepo reguluje Ustawa CVIII z 2001 r. O niektórych zagadnieniach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego. regulowane przez prawo. 

1.2. Zakupy w sklepie Carpetdepo możliwe są po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną, w sposób określony w niniejszych OWU. 

1.3. Znaczna część usług sklepu Carpetdepo jest dostępna dla wszystkich użytkowników, nawet bez rejestracji. Jednak niektóre usługi podlegają rejestracji (a następnie wejściu), do której każdy jest uprawniony zgodnie z OWU. 

1.4. Po złożeniu zamówienia umowa może być dowolnie modyfikowana lub anulowana bez konsekwencji do czasu jej realizacji. Jest to możliwe telefonicznie i mailowo. Umowa zawarta między Stronami na zakup towaru w języku węgierskim będzie traktowana jako umowa pisemna, Usługodawca musi ją zarejestrować i przechowywać przez 5 lat od jej zawarcia, po czym jest dostępna. 

1.5. Językiem umowy jest język polski.

1.6. Usługodawca nie przestrzega postanowień żadnego kodeksu postępowania. 

1.7. Obsługa klienta: Bakhtar KFT. Lokalizacja biura obsługi klienta : Węgry-1113, Budapeszt, Daróczi droga 2/d Nie ma możliwości osobistego odbioru klienta pod adresem biura obsługi klienta. Klient może skontaktować się z obsługą klienta jedynie drogą mailową lub telefoniczną. Telefoniczną obsługę klienta można dzwonić: W obecnych godzinach otwarcia: w dni robocze w godzinach 10-17. Telefon: + 36-1-246-5524 Faks: + 36-1-248-1974 Adres internetowy: www.carpetdepo.pl E-mail: info@carpetdepo.hu 

2. REJESTRACJA 

2.1. Możesz zarejestrować się w punkcie menu Rejestracja na Stronie głównej, wypełniając formularz. Rejestrując się w Serwisie, Klient oświadcza, że ​​zapoznał się i akceptuje warunki niniejszych OWU oraz Oświadczenia o ochronie prywatności opublikowane w Serwisie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. 

2.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach lub inne problemy lub błędy, które można przypisać błędnym i / lub niedokładnym danym dostarczonym przez Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapomnienia przez Usługobiorcę hasła lub udostępnienia go osobom nieuprawnionym z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Usługodawcy. Usługodawca traktuje wszystkie rejestracje jako niezależną osobę. Zarejestrowane wcześniej dane możesz zmienić w menu Zmień dane osobowe po zalogowaniu, po kliknięciu w link Ustawienia osobiste, co może mieć również wpływ na dane aktywnych zamówień. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub błędy wynikające ze zmiany zarejestrowanych danych przez klienta. 

2.3 ANULOWANIE REJESTRACJI

 2.3.1. Klient ma prawo w dowolnym momencie anulować rejestrację, wysyłając wiadomość e-mail do działu obsługi klienta. Po otrzymaniu wiadomości Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego anulowania rejestracji. Dane użytkownika Klienta zostaną usunięte z systemu niezwłocznie po ich usunięciu; nie wpływa to jednak na zatrzymanie danych i dokumentów związanych z już złożonymi zamówieniami, ani nie powoduje usunięcia tych danych. Po usunięciu nie ma możliwości przywrócenia danych. 

2.3.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych dostępowych użytkownika (w szczególności hasła). W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że ​​do hasła podanego podczas rejestracji mogła mieć dostęp nieuprawniona osoba trzecia, zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła, a w przypadku podejrzenia, że ​​osoba trzecia w jakikolwiek sposób nadużywa hasła, musi powiadomić o tym fakcie Usługodawca w tym samym czasie. 

2.3.3. Klient zgadza się aktualizować dane osobowe podane podczas rejestracji, jeśli jest to konieczne, aby zapewnić ich aktualność, kompletność i dokładność. 

3. ZAMÓWIENIE 3.1.   

 Podstawowe właściwości i cechy towarów, które mają być zakupione, instrukcje użytkowania towarów można znaleźć na stronie informacyjnej konkretnego artykułu. Uznaje się, że Usługodawca wykonał umowę, jeżeli produkt ma korzystniejsze, korzystniejsze cechy niż informacje podane na stronie internetowej lub w instrukcji użytkowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące towaru przed zakupem, nasza obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji. Instrukcje użytkowania sprzedawanego przez nas produktu, jeśli wymagają tego przepisy prawa, są dołączone do produktu. Jeśli przypadkowo nie otrzymasz obowiązkowej instrukcji użytkowania wraz z towarem, prosimy o poinformowanie naszego działu obsługi klienta bezpośrednio przed użyciem towaru, wymienimy je. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat jakości, podstawowych właściwości, zastosowania i użyteczności jakichkolwiek towarów w Witrynie niż te, które są dostępne w Witrynie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, którego szczegóły i dane kontaktowe znajdują się w sekcji 1.7.


3.2. Cena zakupu to zawsze kwota podana przy wybranym produkcie, która, o ile nie wskazano inaczej, zawiera już podatek VAT. Cena zakupu produktów nie obejmuje kosztów dostawy. 

3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, które można zamówić w Serwisie, pod warunkiem, że zmiana ta nastąpi w tym samym czasie, w którym pojawi się w Serwisie. Zmiana nie wpływa negatywnie na cenę zakupu już zamówionych produktów. Podczas inicjowania płatności kartą kredytową online, w przypadku spadku ceny między wysłaniem elektronicznego powiadomienia o płatności a otrzymaniem produktu, nie będziemy w stanie dokonać zwrotu. Kontrola bezpieczeństwa transakcji płatniczej online trwa minimum 24 godziny, po których można już tylko odebrać produkt. 

3.4. Jeżeli pomimo wszelkiej staranności Usługodawcy na interfejsie Serwisu zostanie zamieszczona błędna cena, w szczególności w zakresie oczywiście błędnej, np. za cenę „0” PLN lub „1” PLN, która różni się znacznie od powszechnie znanej, ogólnie przyjętej lub szacowanej ceny produktu, prawdopodobnie z powodu błędu systemu, Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwa cena, ale może zaoferować dostawę po prawidłowej cenie, o czym Klient może odstąpić od zamiaru zakupu. 

3.5. Zamówienie jest przyjmowane za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawcy tylko od zarejestrowanego Klienta i tylko wtedy, gdy Klient wypełni wszystkie pola wymagane do zamówienia. (W przypadku niepoprawnego lub niepełnego wypełnienia pola przez Klienta, otrzyma od Usługodawcy komunikat o błędzie). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach lub inne problemy lub błędy, które można powiązać z podanymi danymi zamówienia przez Klienta nieprawidłowo i / lub niedokładnie. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w sklepie Carpetdepo za pomocą Koszyka. Klient może dodać wybrane produkty do swojego Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” na stronie szczegółów produktu, która pojawia się po kliknięciu na każdy produkt. Możesz przeglądać i modyfikować zawartość Koszyka po kliknięciu ikony koszyka z prawej strony Serwisu, gdzie możesz wpisać żądaną ilość każdego produktu lub usunąć zawartość Koszyka („Usuń”). Jeżeli Klient skompletował zawartość Koszyka, może złożyć zamówienie po wybraniu danych adresowych, płatności i sposobu dostawy. Po zalogowaniu zarejestrowani użytkownicy będą mogli wybierać między metodami odbioru i wprowadzać informacje dotyczące fakturowania i wysyłki, tak jak poprzednio. Po podaniu wszystkich wymaganych danych, Klient może je sfinalizować za pomocą przycisku „Wyślij zamówienie” lub „Płatności online”, jeśli wybrana została opcja B-Payment. Zamówienie zostanie złożone, a oferta wysłana po kliknięciu „Wyślij zamówienie” lub „Płatności online”. Zamówienie jest zatem składane poprzez kliknięcie na jeden z tych przycisków, co powoduje powstanie zobowiązania płatniczego dla Klienta. 

3.6. Cena zakupu produktów wyświetlanych w Serwisie jest wskazana w sposób (w tym kwota brutto) z uwzględnieniem podatku VAT i innych opłat publicznych. Cena zakupu podana przy produktach nie obejmuje kosztów dostawy. Jednak nie ma dodatkowych kosztów pakowania. Ceny produktów podane są w forintach węgierskich (HUF). Tworząc zdjęcia produktów w Serwisie, staramy się przedstawić produkt w sposób realistyczny, jednakże wygląd (szczególnie pod względem kolorystycznym) na ekranie używanym przez użytkowników może się w niektórych przypadkach różnić. 

4. POPRAWKA BŁĘDÓW WPROWADZANIA DANYCH 

4.1. Na każdym etapie składania zamówienia i do momentu wysłania zamówienia do Usługodawcy, Klient ma możliwość w każdej chwili poprawić błędy wprowadzania danych w interfejsie zamówienia w Serwisie (np. Usunięcie towaru z koszyka poprzez kliknięcie „Usuń ”). 

5. ZOBOWIĄZANIE DO OFERTY, POTWIERDZENIE 

5.1. Usługodawca potwierdzi przybycie oferty (zamówienia) wysłanej przez Klienta do Klienta niezwłocznie, za pomocą automatycznej wiadomości e-mail z potwierdzeniem, nie później niż 48 godzin, w której e-mail potwierdzający zawiera dane podane przez Klienta podczas zakupu lub rejestracji (np. dane do faktury i dostawy), identyfikator zamówienia, datę zamówienia, listę pozycji należących do zamawianego produktu, ilość, cenę produktu, koszt dostawy oraz ostateczną kwotę do zapłaty. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy jedynie do poinformowania Klienta, że ​​jego zamówienie zostało odebrane przez Usługodawcę. 

5.2. Klient jest zwolniony z obowiązku złożenia oferty, jeżeli nie otrzyma od Usługodawcy e-maila z potwierdzeniem zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin. 

5.3. Jeżeli Klient wysłał już zamówienie do Usługodawcy i zauważy błąd w danych w e-mailu potwierdzającym, musi powiadomić Usługodawcę w ciągu 1 dnia lub może to zrobić, gdy Usługodawca skontaktuje się z nim telefonicznie, aby uniknąć realizacja żądanych zamówień. 

5.4. Zamówienie kwalifikuje się jako umowa zawarta drogą elektroniczną, dla której obowiązuje ustawa V z 2013 r. Kodeks cywilny, ustawa CVIII z 2001 r. O niektórych zagadnieniach usług handlu elektronicznego i usługach związanych ze społeczeństwem informacyjnym. zastosowanie mają przepisy prawa. Umowa wchodzi w zakres Rozporządzenia Rządowego 45/2014 (II. 26.) w sprawie szczegółowych zasad umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami i uwzględnia przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83 / UE w sprawie prawa konsumenta. 

6. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI 

6.1. Usługodawca dostarcza zamówiony i zamówiony towar do domu bezpłatnie własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej, jeżeli wartość zamówienia przekracza 25 000 HUF brutto. Jeżeli tego samego dnia wpłynie kilka zamówień od Klienta, będą one brane pod uwagę osobno pod względem wartości koszyka, a tylko zamówienia przekraczające wartość zapewniającą darmową dostawę zostaną bezpłatnie dostarczone do domu. Jeżeli Klient zaznaczy to podczas składania drugiego zamówienia, a na podstawie informacji zwrotnej Usługodawcy jest to nadal możliwe, Usługodawca może skonsolidować zamówienia, ale nie ma już możliwości scalenia uruchomionych już paczek. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawę, pod warunkiem, że zmiana nastąpi w tym samym czasie, w którym pojawi się w Serwisie. Zmiana nie wpływa na cenę zakupu już zamówionych produktów. 

6.2. Po zrealizowaniu zamówienia Usługodawca daje Klientowi możliwość wyboru terminu dostawy, który nie wskazuje konkretnej daty, służy jedynie do określenia przybliżonego terminu dostawy. Usługodawca nie jest w stanie podjąć się dostawy na określoną godzinę. 

6.3. Klient może również odebrać zamówiony produkt osobiście w siedzibie Usługodawcy: 1113. Budapeszt, Daróczi út 2 / d 

6.4. Usługi zamówione w Serwisie są wykonywane przez Usługodawcę w miejscu wskazanym w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi pocztą elektroniczną. 

6.5. Klient może zapoznać się z formami płatności i opcjami odbioru oferowanych przez Usługodawcę w menu Informacje o dostawie. 

6.6. Fakturowanie: W celu potwierdzenia płatności Usługodawca może wystawić fakturę elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta po wysłaniu zamówienia. Akceptacja niniejszych OWU oznacza zgodę odbiorcy faktury elektronicznej. Po akceptacji OWU Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Usługodawcę faktury elektronicznej. Zgoda ta może zostać odwołana poprzez oświadczenie cofające wyraźną zgodę na obsługę klienta. Usługodawca może przesłać elektroniczną fakturę z żądaniem opłaty tylko do tych Usługobiorców, którzy nie wybrali formy płatności gotówką. Elektroniczna faktura z żądaniem opłaty zawiera kwotę, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić przelewem bankowym lub inną metodą płatności online udostępnioną przez Usługodawcę (korzystanie z B-Payment, płatność kartą kredytową itp.). Po otrzymaniu produktu (odbiór w dowolnym sklepie, w punkcie odbioru, odbiór od kuriera podczas dostawy itp.) Usługodawca wystawia Klientowi fakturę papierową jako dowód zakupu. Jeśli faktura elektroniczna Klienta zostanie wypełniona, Usługodawca powiadomi Cię o tym pocztą elektroniczną. Wiadomość e-mail zawiera łącze, z którego korzysta Klient, aby przejść do strony zawierającej jego faktury, na której może przeglądać i drukować fakturę elektroniczną. Klienci, którzy wybrali paragon imienny podczas składania zamówienia online, otrzymają wydrukowaną fakturę od sprzedawcy w wybranym sklepie. Faktury tradycyjne wysyłane są w jednej paczce w tym samym czasie, gdy dostarczany jest produkt 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA 

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie osoby fizycznej działającej poza jej zawodem, wykonywaniem zawodu lub działalnością gospodarczą, która kupuje, zamawia, otrzymuje, używa, używa, jest adresatem informacji handlowych i ofert związanych z towar (zwany dalej „Konsumentem”). W przypadku umowy sprzedaży produktu Konsumentowi przysługuje: 
  

 1. produkt,
 2. w przypadku dostarczania więcej niż jednego produktu ostatni dostarczony produkt,
 3. w przypadku produktu składającego się z kilku partii lub części - ostatnią dostarczoną partię lub sztukę,
 4. jeżeli towar ma być dostarczany regularnie w oznaczonym terminie, odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania pierwszej usługi przez Konsumenta lub osobę trzecią inną niż wskazany przez niego przewoźnik.


Konsumentowi przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy między datą zawarcia umowy a datą otrzymania produktu.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 

 • w przypadku produktu nieprefabrykowanego, który został wyprodukowany na polecenie konsumenta lub na jego wyraźne życzenie lub w przypadku produktu, który jest wyraźnie spersonalizowany dla konsumenta (w tym przybijanie gwoździami),
 • w przypadku produktu zapieczętowanego, którego ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić po otwarciu opakowania po dostarczeniu.


7.1. Procedura skorzystania z prawa odstąpienia od umowy


7.1.1. Jeśli Konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi wysłać do Usługodawcy wyraźne oświadczenie o swoim zamiarze odstąpienia (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), korzystając z danych kontaktowych wskazanych na początku niniejszych OWH. Konsument skorzysta z prawa odstąpienia w terminie, jeżeli wyśle ​​do Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. 

7.1.2. Do Konsumenta należy wykazanie, że skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt 7. 

7.1.3. W obu przypadkach Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7.1.4. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy uważa się za terminowe, jeżeli Konsument wyśle ​​oświadczenie do Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych (nawet 14 dnia kalendarzowego). 

7.1.5. Przy powiadamianiu pocztą Usługodawca przy obliczaniu terminu uwzględnia datę nadania lub w przypadku powiadomienia e-mailem lub faksem godzinę wysłania e-maila lub faksu. Konsument wyśle ​​pismo listem poleconym, aby można było wiarygodnie potwierdzić datę wysyłki! 

7.1.6. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zamówionego produktu na adres wskazany poniżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu: 1113. Budapest, Daróczi út 2 / d. 

7.1.7. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt (pocztą lub dostarczy go zamówionemu przez siebie kurierowi) przed upływem terminu 14 dni. 

7.1.8. Koszt odesłania produktu na adres Usługodawcy ponosi Konsument, chyba że Usługodawca zobowiązał się do poniesienia tych kosztów. Na żądanie Konsumenta Usługodawca organizuje zwrot, jednakże koszt zwrotu zorganizowanego przez Usługodawcę ponosi Konsument, w takim przypadku Usługodawca nie przejmuje od Konsumenta kosztu zwrotu pomaga tylko Konsumentowi w niezorganizowaniu zwrotu. Żądanie konsumenta w tej sprawie jest odbierane przez dział obsługi klienta Usługodawcy. 

7.1.9. Usługodawca nie ma możliwości przyjęcia przesyłki odsyłanej za pobraniem. Poza kosztem zwrotu towaru Konsument nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. 

7.1.10. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszelkie uiszczone przez Konsumenta wynagrodzenie, w tym koszty transportu (opłacone za dostawę), z wyjątkiem dodatkowe koszty poniesione z tytułu: Konsument wybrał środek transportu inny niż najtańszy standardowy środek transportu oferowany przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towaru lub do czasu, gdy Konsument w sposób wiarygodny udowodni, że został on zwrócony: z dwóch, Usługodawca weźmie pod uwagę wcześniejszy termin. 

7.1.11. Usługodawca przy zwrocie płatności zastosuje ten sam sposób płatności, co pierwotny sposób płatności, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na skorzystanie z innego sposobu płatności; Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w związku z zastosowaniem tego sposobu zwrotu. 

7.1.12. Konsument może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za amortyzację produktu tylko wtedy, gdy nastąpiła ona w wyniku używania wykraczającego poza użycie niezbędne do stwierdzenia charakteru i właściwości produktu. 

7.1.13. Jeżeli w przypadku umowy o świadczenie usług Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia, obowiązany jest do zwrotu Usługodawcy uzasadnionych kosztów w trakcie rozliczenia. 

7.1.14. Usługodawca może żądać zwrotu amortyzacji lub uzasadnionych kosztów wynikających z używania wykraczającego poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, jeżeli wykonywanie umowy o usługę zostało rozpoczęte, a prawo do odstąpienia od umowy wygasło przed wygaśnięcie wyraźnego żądania konsumenta. 

8. GWARANCJA 

8.1. Obowiązkowa gwarancja 8.1.1. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Kodeksu Cywilnego i 151/2003. (IX. 22.) Rządu, co oznacza, że ​​w okresie gwarancyjnym jest on zwolniony z odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że wada może być spowodowana niewłaściwym użytkowaniem produktu. 

8.1.2. Czas trwania gwarancji (okres rękojmi) odpowiada faktycznemu wykonaniu, tj. Dostarczeniu produktu Klientowi. Za trwałe towary konsumpcyjne uznaje się postanowienia dekretu 151/2003 w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre trwałe dobra konsumpcyjne. (IX.22.) Dla którego ustawa przewiduje obowiązkowy roczny okres gwarancji. Zakres (rzeczowy) dekretu dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych w ramach nowej umowy konsumenckiej zawartej na terytorium Węgier i wymienionych w załączniku do dekretu. Wada nie jest objęta gwarancją, jeżeli przyczyna wady nastąpiła po wydaniu produktu Klientowi, np. Jeżeli wada 

  

 •                                 niewłaściwe uruchomienie (chyba że uruchomienie zostało wykonane przez Usługodawcę lub jego przedstawiciela, lub gdy nieprofesjonalne                                   uruchomienie może być spowodowane błędem w instrukcji użytkowania i obsługi)
 •                                 niewłaściwe użycie, nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i obsługi,
 •                                 niewłaściwe przechowywanie, niewłaściwa obsługa, uszkodzenie,
 •                                 elementarne szkody spowodowane klęską żywiołową.


W przypadku wystąpienia wady gwarancyjnej Klient:

 przede wszystkim, według własnego uznania, wymagać naprawy lub wymiany, chyba że nie będzie możliwe spełnienie wybranej reklamacji lub wiązałoby się to z nieproporcjonalnym kosztem dodatkowym dla Usługodawcy w porównaniu z wypełnieniem innego roszczenia gwarancyjnego, biorąc pod uwagę wartość produktu w dobry stan, ciężar i rękojmia, uszkodzenia Klienta spowodowane realizacją zamówienia,

 • jeżeli Usługodawca nie podjął się naprawy lub wymiany, nie jest w stanie jej wykonać w terminie odpowiadającym temu obowiązkowi w interesie Konsumenta lub ustał interes Klienta w naprawie lub wymianie, Klient może, według własnego uznania żądać proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu., błąd może zostać naprawiony na koszt samego Usługodawcy lub przez kogoś innego albo może odstąpić od umowy. Nie ma miejsca na wypłatę z powodu drobnego błędu.


Jeżeli Klient w ciągu trzech dni roboczych od zakupu (uruchomienia) zażąda wymiany z powodu wady towaru, Usługodawca obowiązany jest do wymiany towaru, o ile wada utrudnia zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Naprawy lub wymiany należy przeprowadzić w rozsądnym terminie, biorąc pod uwagę charakterystykę produktu i przeznaczenie Klienta, w interesie Klienta. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby naprawa lub wymiana była wykonywana maksymalnie w ciągu piętnastu dni.

Okres gwarancji nie obejmuje tej części czasu naprawy, w której klient nie może używać produktu zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wymiany (naprawy) produktu lub części produktu, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa na wymieniony (naprawiony) produkt (część produktu) oraz za wady powstałe w wyniku naprawy.

8.1.3. Koszty związane z wykonaniem zobowiązania gwarancyjnego ponosi Usługodawca. 

8.1.4. Usługodawca zwolniony jest z rękojmi tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po wykonaniu. 

8.1.5. Klientowi nie przysługuje jednak prawo do jednoczesnego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz rękojmi i gwarancji na produkt z powodu tej samej wady. Niezależnie od tych ograniczeń Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień określonych w punktach 9.1 i 9.2. 

8.1.6. Gwarancja nie wpływa na realizację uprawnień Klienta ustawowych, w szczególności rękojmi za dostawy i produkty oraz za szkody. 

8.1.7. W przypadku powstania sporu między stronami, którego nie można rozwiązać polubownie, Klient może wszcząć postępowanie przed Komisją Rozjemczą, zgodnie z art. 12.2. jak wskazano w pkt. 

8.2. Gwarancja dobrowolna 

8.2.1. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji (rękojmi) na sprzedawane przez siebie produkty na okres wskazany w Serwisie w opisie Produktu, który może być dłuższy niż okres określony w rozporządzeniu rządowym. O czasie trwania gwarancji na każdy towar Usługodawca informuje nie później niż za pomocą danych zawartych w karcie gwarancyjnej (karcie gwarancyjnej) podanej przy odbiorze produktu przez Klienta. Dobrowolna gwarancja określona w niniejszym punkcie dotyczy wyłącznie umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

9. GWARANCJA 

9.1. Gwarancja na akcesoria 

9.1.1. W przypadku wadliwego działania Usługodawcy, Klient może dochodzić roszczeń gwarancyjnych wobec Usługodawcy. W przypadku umowy konsumenckiej Klient może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi za wady produktu, które istniały już w momencie dostarczenia produktu, w terminie 2 lat od daty otrzymania. Po dwuletnim okresie przedawnienia Klient nie może już dochodzić swoich uprawnień gwarancyjnych. 

9.1.2. W przypadku umowy niekonsumenckiej uprawniony może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi w terminie jednego roku od daty otrzymania. 

9.1.3. Klient może według własnego uznania zażądać naprawy lub wymiany, chyba że spełnienie żądanego przez siebie żądania jest niemożliwe lub wiązałoby się to z nieproporcjonalnym kosztem dodatkowym dla Usługodawcy w porównaniu z realizacją jego innego żądania. Jeżeli Klient nie zażądał lub nie mógł zażądać naprawy lub wymiany, może zażądać proporcjonalnego dostarczenia wynagrodzenia lub może na koszt Usługodawcy usunąć wadę lub usunąć wadę lub - w ostatecznym przypadku - odstąpić od kontrakt. Nie ma miejsca na wypłatę z powodu drobnego błędu. 

9.1.4. Usługobiorca może przenieść z wybranego uprawnienia z tytułu rękojmi na inne, jednakże obowiązany jest ponieść koszt przeniesienia, chyba że było to uzasadnione lub Usługodawca podał ku temu przyczynę. 

9.1.5. Usługobiorca obowiązany jest zawiadomić Usługodawcę o wadzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wady. 9.1.6. Klient może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na dostawy bezpośrednio od Usługodawcy. 

9.1.7. W ciągu sześciu miesięcy od wykonania umowy nie ma innych warunków niż zgłoszenie wady do dochodzenia roszczenia gwarancyjnego, jeżeli Klient udowodni, że nabył produkt od Usługodawcy (przedstawiając fakturę lub kopię faktura). W takim przypadku Usługodawca jest zwolniony z rękojmi tylko wtedy, gdy obali to domniemanie, tj. Udowodni, że wada produktu wystąpiła po wydaniu Klientowi. Jeżeli Usługodawca może udowodnić, że przyczyną błędu jest przyczyna leżąca po stronie Zleceniodawcy, nie jest on zobowiązany do przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. Jednakże po upływie sześciu miesięcy od wykonania usługi Klient obowiązany jest udowodnić, że stwierdzona przez niego wada istniała już w momencie wykonania. 

9.1.8. W przypadku zgłoszenia przez Klienta roszczenia z tytułu rękojmi co do części, którą można oddzielić od produktu pod względem wskazanej wady, roszczenie gwarancyjne nie obejmuje pozostałych części produktu. 

9.2. Gwarancja na produkt 

9.2.1. W przypadku stwierdzenia wady produktu (rzeczy ruchomej) Klient kwalifikujący się jako konsument może według własnego uznania może wyegzekwować gwarancję lub roszczenie z tytułu gwarancji produktu określone w punkcie. 

9.2.2. Klientowi nie przysługuje jednak prawo do jednoczesnego dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji na produkt i gwarancji na produkt z powodu tej samej wady. Jednakże w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na produkt, Klient może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji od producenta na wymieniony produkt lub naprawioną część. 

9.2.3. W ramach roszczenia gwarancyjnego Klient może zażądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu. W przypadku reklamacji produktu Klient musi udowodnić wadę produktu. 

9.2.4. Produkt uważa się za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia go do obrotu lub nie posiada właściwości określonych przez producenta. 

9.2.5. Klient może zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji na produkt w ciągu dwóch lat od wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego terminu utraci to prawo. Klient zawiadomi producenta o wadzie niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Błąd zgłoszony w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia błędu uważa się za zgłoszony niezwłocznie. Konsument ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z opóźnienia w komunikacji. 

9.2.6. Klient może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji na produkt wobec producenta lub dystrybutora ruchomości. 

9.2.7. A Ptk. producent i dystrybutor produktu. 

9.2.8. Producent lub dystrybutor jest zwolniony ze swojego zobowiązania gwarancyjnego tylko wtedy, gdy może udowodnić, że: 
 

 •                                 produkt nie był wytwarzany ani wprowadzany do obrotu w ramach jego działalności niezwiązanej z działalnością gospodarczą, lub
 •                                 wada nie była rozpoznawalna w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej w momencie wprowadzenia do obrotu, lub
 •                                 wada produktu wynika z zastosowania ustawodawstwa lub bezwzględnie obowiązujących przepisów urzędowych.


9.2.9. Wystarczy, że producent lub dystrybutor udowodni powód zwolnienia. 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

10.1. Informacje w Serwisie zostały zamieszczone w dobrej wierze, jednakże służą wyłącznie celom informacyjnym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani kompletność informacji. 

10.2. Usługobiorca może korzystać z Serwisu wyłącznie na własne ryzyko i akceptuje fakt, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w wyniku korzystania, oprócz odpowiedzialności za naruszenie umowy spowodowane umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa lub przestępstwa, lub za naruszenie umowy. 

10.3. Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za postępowanie użytkowników Serwisu. Klient ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie, w takim przypadku Usługodawca w pełni współpracuje z działającymi organami w celu wykrycia naruszeń. 

10.4. Strony usługi mogą zawierać punkty połączeń (linki), które prowadzą do stron innych usługodawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych i inne działania tych usługodawców. 

10.5. Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzania treści, które mogą być udostępniane przez Usługobiorców w trakcie korzystania z Serwisu, a Usługodawca jest uprawniony, ale nie obowiązany do poszukiwania oznak nielegalnej działalności w zakresie opublikowane treści. 

10.6. Ze względu na globalny charakter sieci Internet, Klient zobowiązuje się do postępowania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego przy korzystaniu z Serwisu. Jeżeli jakakolwiek czynność związana z korzystaniem z Serwisu jest niedozwolona przez prawo państwa Klienta, wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z niego ponosi Klient. 

10.7. Jeżeli Klient zauważy w Serwisie treści budzące zastrzeżenia, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. Jeżeli Usługodawca w toku prowadzonego w dobrej wierze postępowania uzna sygnał za uzasadniony, jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia lub zmiany informacji. 

11. PRAWA AUTORSKIE 

11.1. Serwis jest chroniony prawem autorskim. Usługodawca jest właścicielem praw autorskich lub upoważnionym użytkownikiem wszystkich treści wyświetlanych w Serwisie oraz w ramach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu: wszelkich prac chronionych prawem autorskim lub innej własności intelektualnej (w tym między innymi wszelkich grafik i innych materiałów, układu, montaż, oprogramowanie i inne rozwiązania, pomysły, wdrożenia). 

11.2. Treść lub fragmenty Serwisu mogą być utrwalane lub drukowane na fizycznych lub innych nośnikach danych do użytku prywatnego lub za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy. Użytkowanie wykraczające poza użytek prywatny - takie jak przechowywanie w bazie danych, przesyłanie, publikowanie lub pobieranie, wprowadzanie do obrotu - jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy. 

11.3. Oprócz praw wyraźnie określonych w niniejszych OWU rejestracja, korzystanie z Witryny lub jakiekolwiek postanowienie OWH nie daje Klientowi prawa do używania lub wykorzystywania jakiejkolwiek nazwy handlowej lub znaku towarowego na stronie internetowej. Oprócz wyświetlania, tymczasowego powielania i prywatnego kopiowania związanego z prawidłowym korzystaniem z Witryny, te prace intelektualne nie mogą być wykorzystywane ani wykorzystywane w żadnej innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 

12. MOŻLIWOŚCI EGZEKWOWANIA 

12.1. Rozpatrywanie reklamacji Klient może kierować reklamacje konsumenckie związane z produktem lub działalnością Usługodawcy pod następującymi danymi kontaktowymi: Biuro Obsługi Klienta (Biuro Obsługi Klienta): 

 •  Centralny adres: Węgry-1113, Budapeszt, Daróczi droga 2/d
 •  Godziny otwarcia telefonicznej obsługi klienta: w dni powszednie od 10:00 do 17:00. 
 •  Numer telefonu: + 36-1-246-5524 
 •  E-mail: info@carpetdepo.hu 


Reklamacja Konsumenta dotycząca produktu lub jego działalności 12.1. można przesyłać na dane kontaktowe określone w


Zgodnie z obowiązującymi przepisami Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację ustną (w sklepie) iw razie potrzeby naprawi ją, jeżeli charakter reklamacji na to pozwala. Jeżeli Klient nie zgadza się z załatwieniem reklamacji lub nie ma możliwości niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca niezwłocznie zaprotokołuje reklamację i jej stanowisko oraz kopię.
 

 • w przypadku ustnej reklamacji zgłoszonej osobiście przekazać ją Klientowi na miejscu,
 • w przypadku reklamacji ustnej przekazanej telefonicznie, zostanie ona przesłana Klientowi najpóźniej w tym samym czasie, co odpowiedź merytoryczna wskazana w części dotyczącej reklamacji pisemnej i odtąd postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi pisemnej skarga.


Reklamacja ustna przekazana telefonicznie musi być opatrzona przez Usługodawcę unikalnym numerem identyfikacyjnym, co ułatwia identyfikację reklamacji. Usługodawca zobowiązany jest do podania tego numeru Klientowi.

Usługodawca zobowiązany jest do zbadania i ustosunkowania się do merytorycznej treści reklamacji w terminie trzydziestu dni od jej otrzymania, a także do zapewnienia, że ​​odpowiedź dotrze do Klienta. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Usługodawcę obowiązany jest uzasadnić swoje stanowisko w merytorycznej odpowiedzi na odrzucenie.


Usługodawca jest zobowiązany do przechowywania rejestru reklamacji i kopii odpowiedzi przez pięć lat.


Usługodawca wnosi zastrzeżenia zgłoszone przez Usługobiorcę w pkt. 12.1. w kontaktach bezpośrednich wskazanych w pkt.


12.2. Inne możliwości egzekucji


Jeżeli jakikolwiek spór konsumencki między Usługodawcą a Klientem nie zostanie rozwiązany w trakcie negocjacji z Usługodawcą, Klientowi przysługują następujące możliwości egzekucji:
  

 • Wpis do księgi klienta: Książka klienta jest dostępna we wszystkich sklepach Usługodawcy. Usługodawca odpowie na zapisane tutaj wpisy na piśmie w ciągu 30 dni.
 • Reklamacje do organów ochrony konsumentów: W przypadku zauważenia przez Klienta naruszenia praw konsumenta przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu ochrony konsumentów w swoim miejscu zamieszkania. Po rozpatrzeniu skargi organ rozstrzyga o toku postępowania w sprawie ochrony konsumentów.
 • Komisja pojednawcza. W celu polubownego, pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących jakości, bezpieczeństwa i stosowania zasad odpowiedzialności za produkt oraz zawarcia i wykonania umowy Klient może wszcząć postępowanie przed organem pojednawczym miejsca zamieszkania lub zamieszkania. , organ pojednawczy. W rozumieniu zasad mających zastosowanie do komisji pojednawczej konsumentem jest również organizacja pozarządowa, kościół, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, które kupuje, zamawia, otrzymuje, używa, używa komunikacja, oferty związane z towarem odbiorcy.


Dane kontaktowe komisji pojednawczej w Budapeszcie:


Adres: 1016 Budapeszt, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Adres do korespondencji: 1253 Budapeszt, Pf .: 10. Adres e-mail bekelteto.testulet@bkik.hu Centralny numer telefonu: + 36-1-488-2131 Faks: + 36-1-488-2186 Umowa sprzedaży online W przypadku transgranicznego sporu konsumenckiego konsumenci mogą rozstrzygać spory transgraniczne związane z zakupami online drogą elektroniczną, składając skargę elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod następującym linkiem. Wystarczy zarejestrować się pod następującym linkiem: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false dostępną platformę internetową, wypełnić kompletny wniosek i następnie przesłać go drogą elektroniczną do Komisji Rozjemczej za pośrednictwem platformy. W ten sposób konsumenci mimo odległości mogą łatwo dochodzić swoich praw. Na Węgrzech Budapeszteńska Rada Rozjemcza (BBT) jest uprawniona do występowania w transgranicznych sporach konsumenckich z przedsiębiorcami związanymi z umowami sprzedaży lub usługami online. 
  

 • Postępowanie sądowe. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wynikających ze sporu konsumenckiego na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym na podstawie ustawy V z 2013 roku Kodeks cywilny oraz III ustawy z 1952 roku Kodeks postępowania cywilnego. zgodnie z postanowieniami


13. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

13.1. Poziom bezpieczeństwa sklepu Carpetdepo jest adekwatny, korzystanie z niego nie stwarza zagrożenia, jednak zalecamy podjęcie następujących środków ostrożności: korzystaj z oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego z aktualną bazą danych, instaluj aktualizacje bezpieczeństwa dla systemu operacyjnego. system. Zakup w Serwisie zakłada, że ​​Klient jest świadomy technicznych i technicznych ograniczeń Internetu oraz akceptuje możliwość wystąpienia błędów związanych z technologią. 13.2. W sklepie i sklepie internetowym Usługodawcy obsługuje jedynie zamówienia na ilości używane w gospodarstwach domowych. 13.3. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków niniejszych OWH w dowolnym czasie. Usługodawca informuje Klientów o zmianach za pośrednictwem interfejsu Serwisu. Warunkiem korzystania z Serwisu po dokonaniu zmian jest ich wyraźna akceptacja przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oraz w sposób w nim przewidziany. 

Budapeszt, 31 stycznia 2019 r.